Jafnréttisáætlun Fjölbrautaskólans í Breiðholti

Jafnréttisáætlun Fjölbrautaskólans í Breiðholti byggir á lögum nr. 10 frá 2008 um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla. Markmiðið er að nýta til jafns þann mannauð sem felst í menntun, reynslu og viðhorfum karla og kvenna. Jafnréttisáætlun skólans er ætlað að stuðla að jafnri stöðu og virðingu kvenna og karla innan skólans og minna starfsfólk,stjórnendur og nemendur á mikilvægi þess að allir fái notið sín án tillits til kynferðis, aldurs, kynþáttar, kynhneigðar, fötlunar, þjóðernis, trúarskoðana eða stjórnmálaskoðana.

Í starfsmanna- og jafnréttisstefnu svo og áætlun skólans sem birt er í skólanámskrá segir:

 • Í skólanum hafa allir starfsmenn jöfn tækifæri til framgangs.
 • Jafnrétti og gagnkvæm virðing skal ríkja í öllu starfi skólans.
 • Einelti, kynbundið ofbeldi og kynbundin eða kynferðisleg áreitni, mismunun eftir aldri, kynþætti, kynhneigð, fötlun, þjóðerni, trúarskoðunum eða stjórnmálaskoðunum er ekki liðin.
 • Í skólanum er starfandi jafnréttisfulltrúi sem gætir þess að stefnunni sé fylgt.

Skólameistari tilnefnir jafnréttisfulltrúa.
Jafnréttisfulltrúi hefur það hlutverk að fylgjast með stöðu jafnréttismála í skólanum. Helstu verkefni jafnréttisfulltrúa eru að endurskoða jafnréttisáætlun FB, hafa eftirlit með því að henni sé fylgt og vera ráðgefandi fyrir nemendafélag og starfsfólk skólans.

Jafnréttisáætlunin er í tveimur hlutum. Fyrri hlutinn fjallar um skólann sem vinnustað og hvernig starfsmönnum eru tryggð réttindi sem kveðið er á um 19. – 22. grein jafnréttislaga. Síðari hlutinn fjallar um skólann sem menntastofnun og hvernig hann uppfyllir 22. og 23. grein laganna er snúa að nemendum.

Fjölbrautaskóinn í Breiðholti sem vinnustaður

19. gr. Launajafnrétti

Í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti fá konur og karlar sömu laun og kjör fyrir sambærileg störf. Fjármálastjóri skal í febrúar hvert ár gera samanburð á launum kynjanna og skila tölfræðilegri úrvinnslu til jafnréttisfulltrúa. Þar skal koma fram samanburður á launum m.v. kyn, stöðu og starfsaldur. Fjármálastjóri skal í mars hvert ár afhenda jafnréttisfulltrúa greiningu á hlut hvors kyns í starfsmannahópnum.

Skólameistari tilnefnir jafnréttisfulltrúa.
Helstu verkefni jafnréttisfulltrúa eru að endurskoða jafnréttisáætlun FB og hafa eftirlit með því að henni sé fylgt. Árlega sendir jafnréttisfulltrúi Mennta- og menningarmálaráðuneyti greinagerð um jafnréttisstarf skólans sbr. 13. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna.

 • Markmið: Konur og karlar fái sömu laun og kjör fyrir sambærileg störf.
 • Aðgerð: Árlega verði gerður samanburður á launum eftir kyni, starfshlutfalli, starfsaldri og stöðu.

 • Ábyrgð: Fjármálastjóri.

 • Eftirfylgni: Jafnréttisfulltrúa verði afhent tölfræðileg greining í mars ár hvert. Greining er síðan send starfsfólki skólans með tölvupósti til upplýsinga.

20. gr. Laus störf og starfsþróun

Haustið 2016 eru starfsmenn Fjölbrautaskólans í Breiðholti 125, konur eru 74 og karlar 51. Skólinn auglýsir eftir starfsfólki af báðum kynjum og metur umsækjendur með tilliti til menntunar, reynslu og hæfni. Standi val um tvo jafnhæfa einstaklinga af sitt hvoru kyni, skal ráða það kyn sem hallar á í starfsmannahópnum.

 • Markmið: Að bæði kyn eigi jafna möguleika á ráðningu í störf hjá FB.

 • Aðgerð: Auglýsingar séu ókyngreindar og höfði til beggja kynja.

 • Ábyrgð: Skólameistari og aðstoðarskólameistari.

 • Eftirfylgni: Jafnréttisfulltrúi fari yfir auglýsingar sem fara frá skólanum.

Haustið 2016 eru stjórnendur í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti 12 (yfirstjórn, sviðsstjórar, fagstjórar), konur eru 9 og karlar 3. Skólinn leitast við halda hlutfalli kynjanna í stjórnunarstörfum jöfnum. Þurfi að velja á milli tveggja jafnhæfra starfsmanna, af sitt hvoru kyni, þegar ráðið er í stjórnunarstörf, skal það kyn valið sem hallar á í stjórnendahópnum. Fjármálastjóri skal í mars hvert ár afhenda jafnréttisfulltrúa greiningu á hlut kynjanna í stjórnunarstöðum í skólanum. Bæði kyn skulu njóta sömu möguleika til nýrra verkefna.

 • Markmið: Að jafna stöðu kynjanna í stjórnunarstöðum.
 • Aðgerð: Að hvetja bæði konur og karla til endurmenntunar og til að taka að sér ábyrgðarmeiri störf.
 • Ábyrgð: Skólameistari og aðstoðarskólameistari.

 • Eftirfylgni: Jafnréttisfulltrúi fari í mars hvert ár yfir hlutfall kynjanna í stjórnunarstörfum.

Þátttaka í nefndastarfi

Við skipan í nefndir innan skólans eða á vegum skólans skal leitast við að hafa kynjahlutfall sem jafnast svo sjónarmið beggja kynja fái að njóta sín í starfinu. Jafnréttisfulltrúi skal í maí hvert ár fá yfirlit frá skólameistara yfir nefndaskipan síðasta skólaárs.

 • Markmið: Að jafna stöðu kynja í stjórnum og nefndum skólans.

 • Aðgerð: Þeim sem tilnefna í nefndir verði gert að tilnefna bæði kyn.

 • Ábyrgð: Skólameistari.
 • Eftirfylgni: Jafnréttisfulltrúi fái í maí ár hvert yfirlit yfir skipun í nefndir.

20. gr. Endurmenntun kennara

Konur og karlar skulu njóta sömu möguleika á endurmenntun. Nú er það svo að kennarar bera sjálfir að mestu ábyrgð á sinni endurmenntun, án aðkomu mikillar frá skólanum.

 • Markmið: Að konur og karlar njóti sömu möguleika til endurmenntunar.

 • Aðgerð: Kyngreind samantekt með upplýsingum um þátttöku í endurmenntun.

 • Ábyrgð: Skólameistari. Aðstoðarskólameistari.

 • Eftirfylgni: Jafnréttisfulltrúi fái yfirlit yfir stöðu mála í október ár hvert. Jafnréttisfulltrúi sendir greiningu til starfsfólks skólans með tölvupósti.

21. gr. Samþætting fjölskyldu- og atvinnulífs

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti leitast við að gera starfsmönnum mögulegt að samræma skyldur sínar við vinnustaðinn og fjölskylduna eftir því sem kostur er. Sveigjanlegur vinnutími er í boði í þeim deildum þar sem því verður við komið. Ekki verða skipulagðir fundir á þeim tíma sem foreldrar þurfa að sækja börn í leikskóla.

22. gr. Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni.

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni er ekki liðin í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, hvorki af hálfu starfsmanna né nemenda. samkvæmt 22. gr.jafnréttislaga skulu atvinnurekendur og yfirmenn stofnana og félagasamtaka gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að starfsfólk, nemar og skjólstæðingar verði fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni eða kynferðislegri áreitni á vinnustað, stofnun, í félagsstarfi eða skólum.

Samkvæmt 2. gr. jafnréttislaga (orðskýringar) er kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni skilgreind á eftirfarandi hátt:

Kynbundin áreitni: Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi.

Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg.

Kynbundið ofbeldi: Ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti leitt til líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir því verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis, bæði í einkalífi og á opinberum vettvangi.

 • Markmið: Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni er ekki liðin í skólanum eða í félagsstarfi á vegum skólans.

 • Aðgerð: Útbúa viðbragðsáætlun sem tilbúin verður í lok vor annar 2017. Áætlunin verður svo kynnt fyrir starfsmönnum skólans á starfsmannafundi vorið 2017. Nemendur fá áætlunina senda í tölvupósti. Kennarar komi fræðslu um kynferðislega áreitni inn í námsefnið eins og við verður komið.

 • Ábyrgð: Skólameistari.

 • Eftirfylgni: Skoða niðurstöður kannana um líðan sem lagðar eru fyrir starfsmenn og nemendur skólans.

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti sem menntastofnun

Jafnrétti í skólastarfi

23. gr. menntun og skólastarf

Kynjasamþættingar skal gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð í skóla- og uppeldisstarfi, þar á meðal íþrótta- og tómstundastarfi.Öllum nemendum, óháð kyni, sem óska eftir skólavist við Fjölbrautaskólann í Breiðholti, og uppfylla þau inntökuskilyrði sem menntamálaráðuneytið setur, standa allar brautir skólans til boða.

23. gr. Í náms- og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skulu piltar og stúlkur óháð kyni hljóta fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf.

Öll námsráðgjöf við skólann miðast við að bjóða nemendum nám eftir áhuga þeirra og getu, algjörlega óháð kyni. Námsráðgjafar hafa reynt að vera sérstaklega hvetjandi ef nemandi sýnir brautum áhuga þar sem fleiri af gagnstæða kyninu eru fyrir, s.s. á snyrtibraut, á sjúkraliðabraut, á íþróttabraut, í húsasmíði og rafvirkjun. Á haustönn 2016 var skipting nemenda eftir kyni á námssviðunum eftirfarandi:

Svið KK Hlutf. kk. á sviði KVK Hlutf. kvk. á sviði
Bóknámssvið 336 54% 287 46%
Listnámssvið 58 27% 153 73%
Verknámssvið 168 49% 179 51%
Nemendaþjónusta 25 57% 19 43%
Samtals 587 48% 638 52%

23. gr. Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. skal lögð áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi. Kennslu- og námsgögn skulu þannig úr garði gerð að kynjum sé ekki mismunað.

Jafnrétti og mannréttindi eru námsþættir í námskrá á öllum námsbrautum skólans. Kennarar skólans reyna að velja námsefni og kennsluaðferðir þannig að bæði kyn fái að njóta sín. Kynjafræði er kennd sem bundið val fyrir nemendur á félagsvísindabraut og sem frjálst val á öðrum brautum skóla